Xin Xâm Quan Thánh - Quan Công

Thiên Địa Vô Ngôn Xin Cảm Nhận Tâm Thành Để Soi Sáng Nẻo Kiết Hung


Xâm Quan Thánh
Hữu Cầu Tất
Ứng Đức Năng Thắng Số
Xin Quý Vị Rửa Tay Rửa Mặt Sạch Sẽ
Thành Tâm Khấn Nguyện
Chư Tiên Linh Cửu Huyền Thất Tổ Trong Tộc Họ
Chứng Giám Lòng Thành Và Nêu Điều Muốn Cầu Xin
Rồi Chọn Vòng Lưỡng Nghi Để Xin Xâm
Ý nghĩa quẻ bói
Xâm Quan Thánh
SỐ 082 - TRUNG

Viêm viêm liệt hỏa chiếu nam thiên,
Noãn xứ hoàn sanh nhứt đoá liên.
Đáo để đắc thành, chung bất hại,
Diệp phồn, chi trưởng tự y nhiên.

DỊCH NGHĨA

Lửa nóng ngùn ngụt chiếu tới trời nam,
Trong chỗ ấm lại sanh một đóa sen.
Tới cùng được nên, trọn chẳng hại gì,
Lá sai, nhành lớn vẫn y như trước.

GIẢI RẰNG

Dẫu rằng gặp hiểm,
Chẳng hại đến mình.
Mưu sự thuận lợi,
Trăm việc như lòng.

CUNG MÙI

Quẻ nầy là tượng Trong Lửa Mọc Sen, phàm việc gì sợ hiểm mà không phải hiểm.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Thực hiện lại