Ngày 19/07/2024 là ngày ăn chay hay ăn mặn

Hãy cùng thientue.vn tìm hiểu ngày 19/07/2024 là ngày ăn chay hay ăn mặn qua bài viết này nhé

Ngày 19/07/2024 là ngày ăn chay hay ăn mặn

Xem ngày 19/07/2024
là ngày ăn chay
hay ăn mặn

- Ngày 19/07/2024 là ngày 14/6/2024 âm lịch

- Ngày 19/7/2024 là mùng 14 là ngày thuộc 10 ngày ăn chay trong tháng (ngày đạt Đạo của Phổ Hiền Bồ Tát), vì thế ngày 19/7/2024 là ngày ăn chay.


10 ngày ăn chay trong tháng là những ngày nào?

Đó là những ngày mùng 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30 trong tháng âm lịch. Theo Luật học, lựa chọn 10 ngày trai trong tháng là một bí pháp mà Đức Chí Tôn ban cho trong buổi Tam Kỳ Phổ Độ và có tính dương khí, ứng với 10 ngày đạt Đạo của 10 vị Phật:

  • Ngày mùng 1 là ngày đạt Đạo của Định Quan Phật.
  • Ngày mùng 8 là ngày đạt Đạo của Dược Sư Như Lai.
  • Ngày mùng 14 là ngày đạt Đạo của Phổ Hiền Bồ Tát.
  • Ngày mùng 15 là ngày đạt Đạo của A Di Đà Như Lai.
  • Ngày mùng 18 là ngày đạt Đạo của Quan Âm Bồ Tát.
  • Ngày mùng 23 là ngày đạt Đạo của Thế Chí Bồ Tát.
  • Ngày mùng 24 là ngày đạt Đạo của Địa Tạng Vương Bồ Tát.
  • Ngày mùng 28 là ngày đạt Đạo của Tỳ Lư Đà Na Phật.
  • Ngày mùng 29 là ngày đạt Đạo của Dược Dương Bồ Tát.
  • Ngày mùng 30 là ngày đạt Đạo của Thích Ca Như Lai.